HOME  >    >  
 
           
 
제품명 : CD34CNFLF....
 
정전용량형 레벨센서
거품, 얇은 막 등이 있어도 정확한 액체 레벨 감지
유체와 접촉하지 않고도 용기 내부의 수성 유체 감지
10~30 VDDC supply voltage
Output : 100mA, NPN 혹은 PNP preset
IP 65/66/67/68/69K for hose-down applications
cULus, Ecolab
 
  제품선정표   사 양   외형치수